ZİL-HİCCE Ayında Okunacak Günlük TESBİHLER

İsâ Aleyhisselam’ın havârilerine öğrettiği her biri birbirinden kıymetli, bütün ümmetler için geçerli beş zikrin günde 100 defa okunması tavsiye ediliyor.

Havariler Hz. İsa’ya (a.s.):
” Bu duaları okuyanın sevabı nedir?” diye sorduklarında şöyle buyurdular:
1. Zikir:
“Lâ İlâhe İllallâhu Vahdehû Lâ Şerike Leh. Lehul Mulku Ve Lehul Hamdu Yuhyî Ve Yumît. Bi Yedihil Hayruve Huve Alâ Kulli Şey’in Kadîr.”
“Birincisini 100 kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel, o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. O kul, kıyamet günü en fazla hasenâtın sahibi olur.”
2.Zikir:
“Eşhedu En Lâ İlâhe İllallâhu Vahdehû Lâ Şerike Leh. İlâhen, Vâhiden, Sameden Lem Yettehiz, Sâhibeten Ve Lâ Veledâ.”
“İkincisini 100 kere okuyana, Cenab-ı Hak bir milyon hasene (iyilik) yazar, bir o kadar da günahını siler ve onun cennetteki derecesi, on bin derece yükseltilir.”
3. Zikir:
“Eşhedu En Lâ İlâhe İllallâhu Vahdehû Lâ Şerike Leh. Lehul Mulku Ve Lehul Hamdu, Yuhyî Ve Yümîtu Ve Huvel Hayyul Lâ Yemûtu. Bi Yedihi’l Hayru Ve Huve Alâ Kulli Şey’in Kadîr.”
“Üçüncüsünü 100 kere okuyana; gökten yetmiş bin melek, elleri açık bir hâlde iner ve bu duayı okuyanlara salat ve rahmet yağdırırlar.”
4. Zikir:
“Hasbiyallâhu Ve Kefâ. Semiyallâhu Limen De’â. Leyse Verâellâhi Müntehâ.”
“Dördüncüyü 100 kere okuyanın bu duasını bir melek alıp, Rabbimizin (c.c.) huzuruna koyar. Rabbimiz (c.c.) o anda o duayı okuyana nazar eder. Yüce Yaradanın (c.c.) kendisine bir defa tecelli buyurduğu kul ise asla bedbaht olmaz.”
5.Zikir:
“Allahümme Lekel Hamdü Kemâ Negûlü Ve Hayran Mimma Negûl, Allâhümme Leke Salâtî Ve Nüsükî Ve Mahyâye Ve Memâti Ve Leke Rabbi Türâsî, Allâhümme İnnî Eûzü Bike Min Azâbil Gabri Ve Min Şetâtil Emri, Allâhümme İnnî Es’elüke Min Hayri Ma Tecrî Bihi’r- Rîhu.”
“Beşincisi ise bana ait bir duadır. Onun sevabının açıklamasını yapmam için bana izin verilmemiştir.”