SALAT-I TAÇ VE MUCİZELERİ “Her türlü sıkıntı ve dilekler için “

SALAT-I TAÇ VE BİR ÇOK FAYDALARI

Salavat-ı Taç Okunuşu

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Allahümme salli alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin sâhibid Tâci vel-miğrâci vel-burâkı ve’l-alem. Dâfi `il-belâa’i vel-vebâa’i vel-kahti vel-Merazi vel-elem. İsmühü maktûbüm merfu um meşfu um menkûşün fil levhi vel-Kalem. Seyyidil arabi vel-acem. Cismühu mukaddesum Mu attarum mütaherum münevverun fil-Beyti vel-haram. Şemsid duhâ bedrid Dücâ sadril ulâ nuril Hüdâ kehfil verâ misbâhiz zulem. Cemîliş şiyemi Şefî ıl-Umem. Sâhibil cûdil-kerem. Vallâhü âsımühü. Ve Cibrîlü hâdimüh. Vel-burâku merkebühü. Vel-miğrâcü seferuhü Ve sidratül-Müntehâ mekamüh. Ve Kâbe gavseyni matlübühü. Vel-matlûbü maksûdühü Vel-maksûdü mevcûdüh. Seyyidil mürselîn. Hâtemin nebiyyîne şefi ıl müznibîn. Enîsil garîbîne rahmetil lil âlemîn. Râhatil aşikîn. Murâdil müştâkîn. Şemsil ârıfîn. Sirâcis sâlikiin. Misbâhil mukarrebin. Mühibbil fukarâai vel-mesâkiin. Seyyidis sekaleyn nebiyyil harameyn. İmâmil kıbleteyn.Vesiyletina fid dâreyn. Sâhibi Kâbe gavseyni mahbûbi rabbil meşrikayni vel-mağribeyni Ceddil Hasani vel-Hüseyini Mevlânâ ve mevlâs sekaleyni Ebîl Kâsimi Muhammed’in ibni Abdillah nûrim min nûrillahi yâ eyyühel müştâkûne bi nûri cemâlihî Sallû aleyhi ve âlihî ve ashâbihî ve sellimû Teslîmâ.

Bu mübarek salavat-ı şerifin sınırsız faydaları vardır.
Düzenli olarak ezberden okunursa rızık artar.büyü ve cinler kötülüğünden korur ve felaketler kaldırır.

Cuma yatsıdan sonra 70 defa okunursa Efendimiz s.a.v rüyasında görür.Bunu 11 gece yapmalı

Kalbi Temizlemek İçin sabah,ilkindi ve yatsıdan sonra 7 kez okursa Cinler ve Büyüden kurtulur.Şeytanı kovar.salgın ve diğer hastalıklara karşı güvende olur.

Düşman ve hasetden,baskısı yöneticiden,kıskançlıktan güvende olur.Üzüntü ve kederden kurtulmak için 40 gün 41 defa okunur.

Ruhun kutsallığı ve zalimden düşmandan kurtulmak için Hergün günde 3 defa sabah,ilkindi ve yatsıdan sonra 7 kez okunur.

Yoksulluktan ve sefaletden kurtulmak için 40 gün boyunca 41 defa okunur.Bu salavat-ı şerifenin bir çok faydası vardır.

Bolluk ve bereket için Ekonomik durumun düzeltmek isteyen borçlardan kurtulmak isteyen kişi bu salavat-ı tacı sabah namazdan sonra veya teheccüd vakti 7 defa okusun.Mutlu huzurlu ve varlıklı bir hayatı olacaktır.

Ruhsal durumunun güçlenmesi için 3 yıllık dönem için 100 defa okunur.

Hacet ve dilekler için geceyarısı 40 defa okunur.

Çocuk sahibi olmak için 21 gün 7 defa okunur

Efendimiz s.a.v rüyada görmek için cuma gecesi 170 defa okunur.

Bu salavat-ı tacın faydaları o kadar geniş ki okuyan kişiyi Allah korur.ona huzur verir. rızkı artar.Cinlerden,büyüden ve Kötülüklerden korunur üzerindeki felaketleri kaldırır.Cennete gitmek ve Yükseliş için mübarek kadir gecesinde okunur. Receb ayında da bu salavat okunur.

SALAT-I TAC MANASI;
“Ey Allah! Efendimiz ve dostumuz Muhammed’e salât eyle. O ki; Ilk, Mirac, Burâk ve Sancak sahibidir, belayı, vebayı, kıtlığı, hastalığı ve acıyı defedendir. Onun ismi Levh(-i Mahfûz)da ve Kalem’de yazılmış, yüceltilmiş, şefaatçi kılınmış ve nakşedilmiştir. Arabın ve Acemin Efendisidir. Onun cism-i şerifi Beytullâh’da ve Harem-i şerifte kutsanmıştır, ıtırlanmıştır, tertemiz edilip nurlu kılınmıştır. Kuşluk vaktinin güneşidir, karanlığın dolunayıdır, yüceliğin öncüsüdür, hidâyetin nûrudur, ya-ratıkların sığınağıdır, karanlıkların kandilidir, güzel huyların sahibidir, ümmetlerin şefaatçisidir, cömertlik ve kerem sahibidir.

Koruyusucu Allah’dır, (vahiy getirme ve Mi`rac gecesi ziyaretlerini gerçekleştirme hizmetlerini gören) hâdimi Cibrirdir, merkebi Burak’dır, yolculuğu Mi`râc’dır, makamı Sidretül-Münteha’dır, matlûbu (arzusu) Kabe Kavseyn (makamına erişmek)dir, matlübu maksûdudur, maksadı ise mev-cûdudur (yani Allâh-u Te`ala’yı ziyaret gayesine ulaşmıştır). Rasüllerin efendisidir, nebilerin sonuncusudur, günahkarların şefaatçisidir, gariplerin yoldaşı-dır, âlemlerin rahmetidir, aşıkların rahatlatıcısıdır, müştakların murâclıdır, (Allah-u Te`ala’yı bilen) âriflerin güneşidir, (Allah-u Te`ala’yı bulma yoluna giren) saliklerin kandilidir, (Allah-u Te`ala’ya manen çok yakın olan) mukarreblerin zıyasıdır, fakirleri, garipleri ve düşkünleri çok sevendir, ins-ü cinnin efendisidir, iki Harem’in peygamberidir, iki kıblenin imamıdır, iki cihanda vesilemizdir, iki yay miktarı yakınlığın sahibidir, iki doğuyla iki batının Rabbinin sevgilisidir, Hasen ile Huseyn’in dedesidir, bizim velimiz, insü cinnin de yaridir. O ki Allah’ın nûrundan bir nur olan Ebul-Kasim Abdullah oğlu Muhammed’dir. Ey onun cemâlinin nûruna aşık olanlar! Ona, Ehl-i Beyt’ine ve sahâbesine salât edin ve tam bir selam ile selam edin.”

SALAT-I TAÇ VE BİR ÇOK FAYDALARI Salavat-ı Taç Okunuşu Bismillâhir rahmânir rahîm. Allahümme salli alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin sâhibid Tâci vel-miğrâci vel-burâkı ve’l-alem. Dâfi `il-belâa’i vel-vebâa’i vel-kahti vel-Merazi vel-elem. İsmühü maktûbüm merfu um meşfu um menkûşün fil levhi vel-Kalem. Seyyidil arabi vel-acem. Cismühu mukaddesum Mu attarum mütaherum münevverun fil-Beyti vel-haram. Şemsid duhâ bedrid Dücâ […]